پلاک 11, سایت خرید و فروش خودرو

همکار خودرو فروش ( ثبت آگهی پیش فرض تیپ2 - نقرای )

قیمت:100.000 تومان

1-ثبت 7 مود اگهی همزمان ( با امکان حذف یا اضافه کردن اگهی های خو)
2-نمایش اگهی همیشه بالاتر از اگهی های رایگان
3-نمایش در صفحه جستجو
4-مدت عضویت 60 روز
5-بروز رسانی اگهی 2 بار در روز
6-امار بازدید از اگهی
7-تیپ اگهی نقرای
8-رندم در صفحه خریدو فروش خودرو
9-نمایش در جزییات اگهی دیگران
10-الویت در جستجو بر اساس قیمت
11-الویت در جستجو بر اساس برند
12-ثبت 4 مورد گوش بزنگ
13-ارسال ایمیل برای افراد گوش بزنگ برای خودروهای شما
14-تهداد ثبت گوش بزنگ7

 

همکار خودرو فروش تیپ3 (ثبت آگهی پیش فرض  طلایی )

حق عضوییت:200.000 تومان

1-ثبت 7 مود اگهی همزمان ( با امکان حذف یا اضافه کردن اگهی های خو)
2-نمایش اگهی همیشه بالاتر از اگهی های رایگان و نقریی
3-نمایش در صفحه اول بصورت رندم
4-نمایش در صفحه جستجو
5 مدت عضویت 90 روز
6-بروز رسانی اگهی 3 بار در روز
7-امار بازدید از اگهی
8-تیپ اگهی طلایی
9-رندم در صفحه خریدو فروش خودرو
10-نمایش در جزییات اگهی دیگران
11-الویت در جستجو بر اساس قیمت
12-الویت در جستجو بر اساس برند
13-ثبت 4 مورد گوش بزنگ
14-ارسال ایمیل برای افراد گوش بزنگ برای خودروهای شما
15-ارسال SMS برای افراد گوش بزنگ برای خودرو شما
16-نمایش ادرس و مشخصات شما درتمام اگهی های شما
17-تعدادثبت دگوش بزنگ 7 مورد
18-نمایش اگهی در کانال تلگرام @pelak_11
19-نمایش اگهی در اینستاگرام @pelak__11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعرفه نمایشگاه ها
تیپ اگهی ها تیپ 3 یا همان طلایی میباشد
عضویت 3 ماهه 300.000 تومان
عضویت 6 ماهه 500.000 تومان
عضویت 12ماهه 900.000 تومان می باشد
1-اگهی ها همیشه بالاترازاگهی های تیپ نقرای ورایگان قرار دارد
2-حق ثبت 20 اگهی هم زمان در سایت
3-اعتبار اگهی تا اتمام حق عضوییت
4-نمایش در صفحه اول
5-نمایش در صفحه جستجو
6-بروز رسانی اگهی 3 بار در روز
7-امار باز دید از اکهی
8-رندم در صفحه خریدو فروش خودرو
9-نمایش در جزییات اگهی دیگران
10-الویت در جستجو بر اساس قیمت
 11-الویت در جستجو بر اساس برند
 12- حق ثبت 7 مورد گوش بزنگ
 13-ارسال ایمیل برای افراد گوش بزنگ
 14-ارسال SMS برای افراد گوش بزنگ
15-تعدا ثبت گوش بزنگ 20 مورد
16-نمایش اگهی در کانال تلگرام@pelak_11
17-نمایش اگهی در اینستا گرام@pelak__11
18-نمایش ادرس و مشخصات نمایشگاه در هر اگهی
19-نمایش اگهی های شما در یک لیست به نام نمایشگاه شما در قسمت نمایشگاه